SayNobility

Rodzina z dziećmi

FUNDACJA RODZINNA - NOWOCZESNA OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

W dobie dynamicznych zmian ekonomicznych i prawnych, polskie rodziny coraz częściej poszukują bezpiecznych i efektywnych metod na zarządzanie swoim majątkiem oraz zapewnienie jego sukcesji. W świecie pełnym nieprzewidywalności, odpowiednie zabezpieczenie majątku stało się priorytetem. Dlatego stworzyliśmy SayNobility - kompleksowy program wsparcia dla inwestorów wykorzystujący fundacje rodzinne jako główne narzędzie. Chcemy pomóc osobom posiadającym biznes w wyniesieniu go na następny poziom. Wszystko dla przyszłych pokoleń!
Skontaktuj się z nami
Rodzina z dziećmi

Co oferujemy:

Ikona uścisku dłoniZałożenie Twojej fundacji rodzinnej
Ikona wykresuAnalizę aktywów i doradztwo
Ikona wagiWsparcie prawne
Ikona kalkulatoraDedykowaną księgowość fundacji

Co to fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to instytucja o charakterze prawnym, która została założona przez jedną lub więcej osób z myślą o zabezpieczeniu majątku rodziny i realizacji określonych celów. Może być zarządzana przez członków rodziny lub wyznaczone osoby. Główną cechą fundacji rodzinnej jest jej trwałość, która pozwala na kontynuację działań przez wiele pokoleń.

Cechy fundacji rodzinnej:

1. Optymalizacja podatkowa:

Brak podatku od inwestycji kapitałowych: Fundacje rodzinne nie płacą podatku od zysków z inwestycji kapitałowych, takich jak udziały w spółkach, papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instrumenty pochodne. Podatek pojawia się dopiero podczas wypłaty zysków. Odroczona płatność podatku: Fundacje rodzinne mogą odroczyć płatność podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) do czasu wypłaty zysków założycielowi lub beneficjentom, podobnie jak spółka opodatkowana w ramach estońskiego systemu CIT. Korzystna stawka podatku dla bliskich członków rodziny: Gdy wypłaty są dokonywane na rzecz beneficjentów uznanych za "grupę zerową" (takich jak rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki), są one zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co prowadzi do efektywnej stawki podatkowej CIT w wysokości 15%.
Zwolnienie z podatku od najmu lub dzierżawy: Fundacja rodzinna jest zwolniona od podatku dochodowego z tytułu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie pod warunkiem, że transakcje są dokonywane z podmiotami niepowiązanymi. Ochrona przed roszczeniami kredytodawców Z uwagi na rozdzielenie majątku prywatnego a fundacji rodzinnej, w przypadku długów wierzyciel nie może dokonać egzekucji z majątku fundacji rodzinnej
Zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym lub prawnym, aby dokładnie zrozumieć, jakie benefity można uzyskać w danym przypadku i jakie formalności trzeba spełnić, aby je osiągnąć.

2. Zrównoważone zarządzanie sukcesją:

Jednym z głównych celów takich inicjatyw jest dużo łatwiejsze zarządzanie majątkiem rodzinnym w bezpieczny, zrównoważony sposób. Staranne strategie inwestycyjne zapewniają, że majątek rodziny nie tylko przetrwa, ale także wzrośnie, przynosząc korzyści przyszłym pokoleniom, dla których podejmowane jest to przedsięwzięcie.

3. Długoterminowa perspektywa:

Długofalowe działania przynoszą długofalowe skutki - fundacje rodzinne działają z wielopokoleniową perspektywą. Ich cele i działania są skoncentrowane na długoterminowym rozwoju rodziny i zachowaniu spójności między jej członkami na wiele lat.

Organy fundacji rodzinnej:

Organy fundacji rodzinnej to:

Ikona grupy osób

ZARZĄD

Ikona ludzi pod parasolem

RADA NADZORCZA

Ikona połączonych ze sobą osób

ZGROMADZENIE BENEFICJENTÓW

Zarząd sprawuje pieczę nad fundacją rodzinną, reprezentuje ją na zewnątrz i dba o jej cele zgodnie ze statutem. Musi też pilnować stabilności finansowej fundacji oraz informować beneficjentów o ich świadczeniach. Rada nadzorcza to opcjonalny organ, który może być określony w statucie przez fundatora. Głównie nadzoruje działania zarządu, ale w statucie mogą być dodatkowe uprawnienia, np. wymóg zgody rady na pewne działania zarządu. Zgromadzenie beneficjentów to zebranie osób korzystających ze wsparcia fundacji, które mają prawo do udziału w nim. Na zgromadzeniu spoczywa wiele obowiązków istotnych z punktu widzenia funkcjonowania fundacji rodzinnej w obrocie prawnym.
Szczęśliwa rodzina z dziećmi
Szczęśliwa rodzina z dziećmi

Beneficjenci fundacji rodzinnych

W akcie założycielskim fundacji rodzinnej należy precyzyjnie wymienić osoby korzystające z jej wsparcia oraz ich uprawnienia. Mogą to być nie tylko osoby indywidualne, ale także organizacje pozarządowe działające na rzecz dobra publicznego. Sam fundator też może być beneficjentem swojej fundacji.

Fundacja rodzinna a działalność gospodarcza

Fundacje rodzinne mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w ustawie. Na przykład, mogą sprzedawać majątek (jeśli nie został kupiony tylko po to, by go sprzedać), wynajmować nieruchomości, uczestniczyć w spółkach czy funduszach inwestycyjnych oraz udzielać pożyczek beneficjentom i spółkom, w których mają udziały.
Takie podejście lepiej odpowiada potrzebom rynku i celom fundacji. Bez tych wyjątków, fundacje mogłyby jedynie rozdysponowywać zgromadzonymi środkami, co mogłoby prowadzić do szybkiego wyczerpania ich zasobów. Nowe przepisy umożliwiają fundacjom inwestowanie, co może wspierać biznes rodzinny. Jeśli jednak fundacja będzie prowadzić działalność poza dopuszczonym zakresem, będzie musiała zapłacić 25% podatek CIT. To ma zapobiec nadużyciom.
przechylone logo SayInvest w formie litery s jako tło

Podsumowanie

Fundacja rodzinna stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla rodzin pragnących zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość zarządzania swoim majątkiem. Mimo swoich wyzwań, dzięki odpowiedniemu planowaniu i zarządzaniu, może ona stać się efektywnym narzędziem w rękach przyszłych pokoleń. Warto jednak podkreślić, że każda decyzja dotycząca utworzenia i zarządzania fundacją rodzinną powinna być poprzedzona dokładną analizą i konsultacją z ekspertami w tej dziedzinie. W dzisiejszym skomplikowanym świecie finansowym, odpowiednie narzędzia i strategie są kluczem do sukcesu. Fundacja rodzinna może być tym, czego potrzebuje Twoja rodzina.