Regulamin strony

Regulamin strony SayInvest Sp. Z.o.o

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron internetowych, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez spółkę SayInvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000535809, REGON 360371766, kapitał zakładowy 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w całości opłacony (zwaną dalej: „SayInvest”, „Spółka” lub „Administrator”).Wejście na stroną www.sayinvest.pl równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Strony Internetowej SayInvest. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji prawnej jest proszony o niekorzystanie z podanej strony internetowej. Pozostałe strony internetowe, do których prowadzą linki zamieszczone na przedmiotowej stronie, mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy się odrębnie zapoznać.

Niniejszy Regulamin Strony Internetowej SayInvest (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania oraz zasady korzystania ze strony internetowej Spółki (zwanej dalej: „Serwisem”).

 1. Podstawowym celem Serwisu jest udostępnianie treści informacyjnych dotyczących spółki SayInvest i jej działalności, w tym wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez spółkę SayInvest, a także innych informacji o charakterze informacyjnym, promocyjnym, marketingowym lub reklamowym, także dotyczące innych podmiotów.
 2. SayInvest zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji lub danych zawartych w Serwisie w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania osób korzystających z Serwisu.
 3. SayInvest dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność Spółki za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają odnośniki.
 4. SayInvest nie odpowiada za treść stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie.
 5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie sprawnego połączenia z siecią internetową oraz działającego urządzenia umożliwiającego połączenie się z daną siecią zapewnione we własnym zakresie przez użytkownika Serwisu.
 6. SayInvest zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną funkcją obsługi plików „cookies”.
 7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 8. Informacje, teksty, zdjęcia, artykuły oraz inne dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pod rygorem nieważności pisemnej zgody spółki SayInvest, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Nie mogą być także wykorzystywane w celach komercyjnych.
 9. Wszelkie prawa do logotypu SayInvest zamieszczonego w Serwisie, praw do Serwisu, w tym do formy Serwisu przysługują spółce SayInvest, zaś jakiekolwiek korzystanie z nich w zakresie innym niż wyświetlanie do własnego użytku osobistego w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa jest zabronione.
 10. SayInvest w pełni uznaje prawo osób korzystających z Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z Serwisu nie wymaga ujawniania tożsamości osób korzystających z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
 11. SayInvest może wprowadzić usługi oparte na dobrowolnej subskrypcji. Wówczas osoba zamawiająca taką usługę, będzie proszona o podanie podstawowych informacji identyfikacyjnych. Dane te będą przechowywane przez okres trwania usługi i niezwłocznie usuwane po uzyskaniu informacji od użytkownika o rezygnacji z usługi (poprzez kliknięcie w link rezygnacji, znajdujący się w każdym newsletterze). Przetwarzanie danych osobowych przez SayInvest odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. SayInvest informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania danych pozostających w jego posiadaniu w tym adresów IP, osób korzystających z Serwisu – sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 13. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych, SayInvest nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 14. SayInvest informuje, że korzystanie z Serwisu i innych stron internetowych wiąże się z istniejącymi potencjalnymi zagrożeniami, z których podstawowym jest niebezpieczeństwo zainfekowania Serwisu przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowania (typu wirusy, „robaki” -Worms, „konie trojańskie”). By uniknąć zagrożeń z tym związanych osoba korzystająca z Serwisu powinna wyposażyć swoje urządzenie, które wykorzystuje do korzystania z internetu w sprawny program antywirusowy – instalując jego najnowsze wersje.
 15. SayInvest informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu i innych stron internetowych mogą wiązać się z działalnością tzw. hackerów internetowych.
 16. SayInvest informuje, że mimo stosowania nowoczesnych technologii zabezpieczających Serwis istnieje możliwość wystąpienia cyberprzestępczości wiążącej się z opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. SayInvest informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
 17. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 18. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do niniejszego Serwisu i nie stosuje się ich do stron internetowych innych podmiotów.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SayInvest można składać pod adresem siedziby Spółki w formie ustnej do protokołu albo w formie pisemnej doręczając ją bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, przy czym w przypadku kontaktu osobistego, zawsze w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. Reklamacje mogą być również składane telefonicznie pod numer telefonu 790 207 070 (telefon czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 17:00), a także drogą elektroniczną na adres:biuro@sayinvest.pl lub poprzez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.sayinvest.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu trzydziestu dni od dnia jej otrzymania przez Spółkę. Pisemną odpowiedź Spółka wyśle na adres korespondencyjny wskazany przez składającego reklamację, albo drogą poczty elektronicznej.